Louis Vuitton_Artycapucines_Zeng Fanzhi’s Studio_Courtesy of Zeng Fanzhi (4)